****HSC Result 2010****      **HSC 2011 Result**      **SSC 2012 Result**      **HSC 2012 Result**      << SSC 2010 Result >>      **SSC 2011 Result**      Class Routine      Coaching Routine      Contact US      **HSC Result-2013**      **SSC 2013 Result**  

Rvjvjvev` KvUbgU cvewjK zj G KjR

wkK`i bvgxq ZvwjKv - KjR kvLv

 

t bs

wkK`i bvg

c`ex

gvevBj bs

1

j. Kbj gv. e`ij Avjg

Aa

0175257779

2

Rbve Avwid mwjg iRv

Dcva

01716885603

3

Rbve gvt Avyj nvbvb

mnKvix AavcK

01720556765

4

wgmm kvigxb AvKZvi

mnKvix AavcK

01719951150

5

Rbve gvt knx`yj nK

mnKvix AavcK

01711275687

6

Rbve miKzg gvneye Gjvnx

mnKvix AavcK

01713328666

7

wgmm ingZzbQv Kvikx

mnKvix AavcK

01716426152

8

Rbve gvt gvkvid nvmb

mnKvix AavcK

01718021901

9

Rbve gvt jvwnb Dwb

mnKvix AavcK

01711376161

10

Rbve gyn` Rvn`yj Bmjvg

mnKvix AavcK

01711901684

11

Rbve ^cb Kzgvi wekvm

mnKvix AavcK

01717569010

12

wgmm kebg Payix

cfvlK

01720547820

13

Rbve Gg. dRj Gjvnx

cfvlK

01819172538

14

Rbve ni` Kzgvi ZvjyK`vi

cfvlK

01716011166

15

Rbve Avey bQi gvt gwReyjvn

cfvlK

01712835079

16

Rbve Avym mvjvg L`Kvi

cfvlK

01712499979

17

Rbve gvt Avyj nvwjg

cfvlK

01917610666

18

Rbve gvt Rvnvxi Avjg

cfvlK

01712402493

19

wgm AvdivRv eMg

cfvlK

01911121456

20

Rbve gvnv` bvwQi Dwb Avng` gvgyb

cfvlK

01717911091

21

Rbve gvt gyRvwn`

cfvlK

01818604724

22

wgmm dwi`v Bqvmwgb

cfvlK

01915669648

23

KvRx bvwn`v myjZvbv

cfvlK

01199329836

24

Rbve wece Kzgvi miKvi

cfvlK

01730036173

25

gvt Avyb b~i

cfvlK

01712565744

26

wgmm AcYv wekvm

cfvlK

01916687437

27

Rbve G we Gg AvRv`

c`kK

01713328632

28

Rbve  wPbq P`

c`kK

01711932573

29

Rbve gvt Avwgbyj Bmjvg

c`kK

01713328651

30

Rbve gvt mwn`yj Bmjvg

mnKvix jvBewiqvb

01711014077

 


Rvjvjvev` KvUbgU cvewjK zj G KjR

wkK`i bvgxq ZvwjKv - zj kvLv

 

t bs

wkK`i bvg

c`ex

gvevBj bs

1

Rbve gvnvv` bvwQi Dwb

wmwbqi wkK

01711966969

2

wgmm bvwn` myjZvbv

wmwbqi wkK

01728893147

3

Rbve gvt Gg`v`yj nK wmwKx

wmwbqi wkK

01710891618

4

wgmm gywbiv Lvb gRwjm Gvwb

wmwbqi wkK

01716847215

5

Rbve Avgvb Djvn gRyg`vi

wmwbqi wkK

01718277987

6

Rbve RM`xk Kzgvi evM&Px

wmwbqi wkK

01712288942

7

Rbve AvKgj nvmb ZvjyK`vi

mnKvix wkK

01712614213

8

Rbve gvt gvneyeyi ingvb

mnKvix wkK

01728035101

9

Rbve nvib-Ai iwk`

mnKvix wkK

01712658202

10

Rbve gvt dqQj Avng`

mnKvix wkK

01712664598

11

Rbve gvnv` kwdKzj evQ`

mnKvix wkK

01746151616

12

Rbve gvnv` gvRvwj nvmb

mnKvix wkK

01716262745

13

Rbve miKvi njvj Dwb

mnKvix wkK

01713328656

14

Rbve gvnv` dviK Avng`

mnKvix wkK

01734960798

15

Rbve gxi gvngy`yi ingvb

mnKvix wkK

01717847261

16

Rbve gvnv` Ljxjyi ingvb

mnKvix wkK

01712280530

17

wgmm ivnvZ Rvnvb

mnKvix wkK

01711902534

18

Rbve gvt Avbvqvi nvmb

mnKvix wkK

01558602235

19

Rbve myiwZ P` `vm

mnKvix wkK

01723327553

20

wgm dwi`v BqvQwgb Lvb (weDwU)

mnKvix wkK

01710942005

21

wgmm ebvbx v

mnKvix wkK

01718196257

22

wgmm gvwiqv LvZzb gywb

mnKvix wkK

01735910535

23

wgmm gykx Mv^vgx

mnKvix wkK

01717023162

24

Rbve dinv` Avng`

mnKvix wkK (cv_wgK kvLv)

01713590011

25

Rbve gvt Avj-Avwgb

mnKvix wkK (cv_wgK kvLv)

01722591736

26

Rbve gvt Aveyj evkvi

mnKvix wkK (cv_wgK kvLv)

01812688147

27

gvid nvmvBb

mnKvix wkK (cv_wgK kvLv)

01712328239

28

bvmwib Avnv` Payix

mnKvix wkK (cv_wgK kvLv)

01719647833

29

Rbve gyvwgj nvmb

mnKvix wkK (cv_wgK kvLv)

01722379514

 

 

 

 

Rvjvjvev` KvUbgU cvewjK zj G KjR

Rvjvjvev` mbvwbevm, wmjU|

t vd/KgPvix`i bvg,c`ex I gvevBj bv^vi t

 

t bs

KgPvix`i bvg

c`ex

gvevBj b^i

1

 gvt iwdKzj Bmjvg

Awdm mycvi

01716932315

2

gvt Avmv`yvgvb Zzwnb

wnmveiK

01719224420

3

gvt AvkdvKzj gvneye

DPgvb mnKvix

01716515529

4

wkwei Avng` Payix

wnmve mnKvix

01558745234, 01727929238

5

gvt gwneyi ingvb

KqviUKvi

01931327069

6

gvt iRvDj Kwig Lvb

KwDUvi AcviUi

01725359277

7

gvt bRij Bmjvg

Awdm mnKvix

01725108873

8

mybxwZ wmb&nv

wnmve mnKvix

01729758182

9

mvRy wgqv

viwKcvi

01710889867

10

gvt BQive Avjx

WvBfvi

01712639129

11

gvt Zqe Avjx

WvBfvi

01715744142,01929989080

12

gvt gwbivgvb `yjy

WvBfvi

01716685073

13

Qvjn Avng`

WvBfvi

01727200804

14

gvt Kvgvj nvmb

BjKwUwkqvb

01747514628

15

gvt dRjyj nK wjUb

wcqb

01724159924

16

nvmvb gvt BDbyQ

wcqb

01723338967

17

gvt wgbnvRyi ingvb

wcqb

01732835776

18

Rvnvxi Avjg

wcqb

01747468901

19

Avnmvb nvexe iej

wcqb

01737397917

20

gvt mygb nvmvBb

eyK evBvi

01744205160

21

gvt ebwRi Avng`

GgGjGmGm (KwDUvi jve )

01737189537

22

gvt AvRv`yi ingvb gvZzei

GgGjGmGm  (jve mnt imvqb)

01918674170

23

Avw^qv eMg

Avqv

01732223750

24

gvt gvmy` ivbv

evm njcvi

01930872249, 01725724841

25

gvt Avyi ingvb

evm njcvi

01751819638

26

gvt GbvqZ nvmb nvIjv`vi

gvwj

01731459347

27

gvt AvjgMxi nvmb

gvwj

01929871073

28

gvt kvRvnvb gvjv

wKbvi

01725276252

29

gvt wbRvg Dwb

MvW

01724692041

30

gvt gvqb ikx`

MvW

01724187101

31

gvt knx`yjvn& nK

MvW

01714814628

32

gvt kwdKzj Bmjvg

MvW

01743152446

33

gvt Avym Qvgv`

wKbvi

01747467753

34

gvt wejvj nvmb

wKbvi

01745455540

35

gvt Aveyj Kvjvg

wKbvi

01746868632

36

gvt Dj wgqv

wKbvi

01735614696

37

gvt Avyj Kvw`i

wKbvi

01715633239

38

my`vs cv

Svo`vi

01739668097

 

 

 

 

 

 

 

 

Rvjvjvev` KvUbgU cvewjK zj G KjR

Rvjvjvev` mbvwbevm, wmjU|

t nvj KgPvix`i bvg,c`ex I gvevBj bv^vi t

 

 

t bs

KgPvix`i bvg

c`ex

gvevBj b^i

1

gvt BmnvK kwid

gm gvbRvi

01917214804, 01933714754

2

gvt mvB`yj Lvb

eveywP

01718846535

3

gvt Dj nvmb

mnKvix eveywP

01753044486

4

gvt AvjvDwb kL

gm eq

01724601553

5

gvt gwn`yj ZvjyK`vi

gm eq

01742766433

6

gvt gvmy` ivbv

nvj eqvivi

01721682064

7

gvt gqbyj nK

gkvjwP

01732159254

8

gvt AvRv` Avng`

gkvjwP

01713816835

9

gvt BDbyQ Avjx

eveywP

01710130585

Quick Search
Advance Search
Search result
Notice Board

Holiday Notice
Exam Notice
Administrative Notice
Administrative Notice - 10/04/2013

  JCPSC
Jalalabad Cantonment, Boteshawr, Sylhet
Powered By: